Komunikace a týmová práce

Komunikace a týmová práce

Cíl kurzu

Cílem programu je seznámit a vycvičit střední a výkonný management v komunikačních dovednostech při jednání s interním i externím zákazníkem a podřízenými, v dovednosti přesvědčovat, zvládat kritiku, překonávat námitky a využívat asertivního jednání se zaměřením na zvládnutí kritických situací a řešení konfliktů. Dalším cílem je sebepoznávání vlastní osobnosti s přímou návazností na výcvik efektivní týmové spolupráce a vedení týmů.

Kurz je určen

Střední a výkonným management společnosti

Metodika výuky

Program je koncipován jako výcvikový kurz v něž se střídá krátký výklad se skupinovým řešením cvičných příkladů a interaktivní diskusí problémů.
Výuka je vedena interaktivní formou s využitím skupinových řešení cvičných příkladů, které přispívají k praktickému ověření získaných poznatků z týmových cvičení, z výcviku před kamerou a z diskuse v modelových situacích.

Program kurzu:

1.Den

 • Seznamovací kolečko a zjištění očekávání (úvod a společné stanovení pravidel výcviku)
 • Cvičný příklad na přežití: zjištění počáteční úrovně komunikačních dovedností s následnou zpětnou vazbou.
 • Základy komunikace - verbální komunikace, důležitost pořadí podávaných informací, slovní významy. Výcvik v dotazování (otevřené a zavřené otázky)
 • Neverbální komunikace : vzdálenosti, paralingvistika, body language. Test empatie.
 • Výcvik v setkávání a pozdravech. Dívání do očí, podávání ruky, jak se hlásit do telefonu a jiné standardy vnitrofiremní kultury.
 • Základy pozitivní komunikace (I´m OK - You´re OK). Verbálně pozitivní věty. 
 • Umění přesvědčit : 10 pravidel jak přesvědčovat. Pořadí informací, informační nárazník . Jak aktivně naslouchat - parafrázování. Cvičný příklad na přesvědčování „ko - Asertivita: základní pravidla a techniky. Nácvik asertivity v příkladech a praxi: Jak říci ne, jaká jsou práva, ukázky technik (gramofonová deska a 7 dalších technik).
 • Souhrn a rekapitulace prvního dne

2.Den

 • Jak kritizovat a jak kritice čelit. Výcvik asertivity: jak řešit kritické situace.
 • Horká židle – jak kritizovat a čelit kritice (cvičný příklad na sebepoznání)
 • Řešení a předcházení konfliktům: jak zvládat mezilidské krize. Výcvik a případová studie. Test asertivity.
 • Brainstorming na vylepšení služeb zákazníkům : jak zkvalitnit výrobu a služby v závodě.
 • Základy budování týmů a týmové spolupráce (znaky úspěšného týmu). 
 • Typy vedení: sebepoznávací a skupinové cvičení.
 • Základy participativního vedení a podmínky efektivního  vedení týmu. Cvičný příklad stavba mostu.
 • Závěrečný souhrn a rekapitulace druhého dne.

3.Den

 • Rich picture – týmové rozpomínání na předchozí výcvik
 • Týmové zadávání úkolů – zásady delegování.
 • Encouterové techniky a „ice break“: týmová cvičení a řešení problémů venku  (slepecká procházka,  lanové tvary: výcvik)
 • Test týmových rolí a diskuse: sebepoznávání
 • Týmová soutěž „postavení stanu “.
 • Odpovědnost za tým: týmové riskování (ring toss)
 • Jak vést porady : informační, účelové, řešitelské a pravidelné porady.
 • Případové studie na týmová řešení: problém s rozkrádáním, problém nedodržování předepsaných ochranných pomůcek. 
 • Závěrečný případ na přežití.
 • Rekapitulace, diskuse a hodnocení kurzu.

Studijní materiály

Posluchači obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Závěr kurzu

Absolvent  obdrží  doklad o absolvování kurzu.

Garant
Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO,  a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.