Práce ve skupinách pro technické útvary

Práce ve skupinách pro technické útvary

Cíl kurzu

Vzájemné poznání činností vybraných profesních skupin, pochopení jejich priorit a vazeb na firemní strategii. Orientace v individuálních dispozicích a kompetencích, posílení týmové práce. Výstupem je podstatné zlepšení vzájemné komunikace a kooperace s cílem dosáhnout vyšší výkonnosti, kvality a efektivity jak dílčích činností tak podpory firemních procesů jako celku.

Komu je kurz určen

Vybraným zaměstnancům technických útvarů, výroby a útvaru zásobování akciové společnosti.

Program

Diagnostika firemní komunikace

 • prezentace jednotlivých profesí (týmů)
 • SWOT analýza – silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti + perspektiva firmy
 • firma jako ekonomický, technický a sociální systém
 • aplikované principy efektivní firemní komunikace
 • týmová cvičení – diagnostika firemní komunikace

Úvod do sociální psychologie

 • budování týmů, spolupráce v týmu
 • individuální dispozice a jejich uplatnění v týmové práci
 • role a pozice v týmu
 • dovednosti a schopnosti a jejich uplatnění v týmové práci
 • reakce na zátěž, projevy, možnosti řešení – stres a antistres
 • týmová cvičení – stres a antistres a jeho zvládání

Transakční analýza a její uplatnění v komunikaci

 • hodnotová orientace, emoce
 • naslouchání
 • kompetence, role a pozice
 • základ firemní orientace a její rozvoj
 • kooperace a sociální dynamika skupiny
 • efektivní řízení skupinových procesů
 • tvorba cílů a jejich uplatnění v komunikaci
 • cvičení – skupinová dynamika a spolupráce

Řešení problémů ve skupinách

 • metody a metodika efektivní komunikace a efektivní pracovní porady
 • prezentace manažerského pojetí řešení problému a jejich využití v řízení týmů a firmy
 • zpětná vazba v komunikaci a její využití ve firmě
 • práce s informací
 • závěr - skupinová zpětná vazba

Studijní materiály

Posluchači  obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Závěr kurzu

 Absolvent obdrží doklad o absolvování kurzu.

Garant

Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO, a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.