Projektové řízení

Projektové řízení

Cíl kurzu

Posluchači se naučí znát východiska, principy a techniky určování firemních cílů a efektivních strategií pro jejich dosažení. Účastníci kurzu získají rovněž schopnosti tvůrčím způsobem řešit základní problémy projektového managementu. franck muller replica
Výklad je spojen s výraznou počítačovou podporou a prezentací praktických příkladů.

Kurz je určen

Vedení týmů na úrovni vyššího i středního managementu, projektovým manažerům, členům týmu.

Metodika kurzu

 • interaktivní výklad
 • příklady
 • prezentace výsledků formou rozborů
 • práce na PC

Obsah

1. Obecná charakteristika problematiky

 • výhody a nevýhody projektového řízení
 • kde je vhodné používat projektové řízení
 • proč se používá projektového řízení
 • vliv globalizace na řízení projektu
 • horizontální (projektové) řízení a vertikální (funkční) řízení

2. Projektové týmy

 • sestavení projektového týmu z hlediska vhodnosti a způsobilosti jednotlivých členů týmu
 • ukázka řízení projektu a vedení lidí v projektovém týmu
 • výběr vhodných lidí do projektového týmu

3. Projektový management

 • cíle projektového managementu, fáze projektového řízení
 • přehled metod projektového managementu

4. Organizační struktury pro projektový management, počítačová podpora projektového managementu

 • Osobnost projektového managera
 • projektový manager – definice a požadavky
 • schopnosti a dovednosti projektového managera
 • partneři projektového managera
 • styl vedení projektového managera
 • problematika procesního chápání

5. Organizace projektu

 • situační analýza problému projektu
 • koncepce proveditelnosti, strategie projektu
 • návrh variant řešení daného problému
 • stanovení cíle a výběr vhodné varianty řešení
 • realizace
 • kontinuální zlepšování

6.  Problémy a úskalí, které mohou při realizaci projektu nastat

 • priority práce na projektu
 • minimalizace rizik
 • souvztažnost cílů projektového managementu
 • volba projektového řešení
 • plánování projektu
 • životní cyklus projektu
 • konflikty během projektu

Studijní materiály

Posluchači obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Závěr kurzu

 Absolvent  obdrží  doklad o absolvování kurzu.

Garant

Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO, a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.