Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů pro pracovníky personálních útvarů

Připraveno ve spolupráci s:
Národním vzdělávacím fondem (CZ)
Cranfield School od Management (GB)

Cíl a charakteristika kurzu

Kurz „Řízení lidských zdrojů“ je komplexní modulový vzdělávací program, který umožní jeho účastníkům získat znalosti, schopnosti a dovednosti o současné evropské praxi v oblasti personalistiky. Současně pomůže vytvořit podmínky pro zavedení profesionality v oboru řízení lidských zdrojů, profesionality  srovnatelné s ostatními vyspělými evropskými zeměmi. Svým obsahem odpovídá připravovaným požadavkům na akreditaci pracovníků pro oblast řízení lidských zdrojů, kterou připravuje Národní vzdělávací fond.

Komu je kurz určen

Vzdělávací program je určen vedoucím pracovníkům, manažerům a specialistům v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů.

Organizace, termíny

Program kurzu je připraven ve spolupráci s Národním vzdělávacím fondem a prestižní britskou školou personálního managementu Cranfield School of Management. Realizace bude probíhat ve školicím středisku INSTITUT INPRO, a.s., Praha 1, Samcova 1, a to formou 6 dvoudenních soustředění /modulů/  v rozsahu 16 výukových hodin.

Modul A: Strategické řízení lidských zdrojů, role personalisty, řízení změn
Modul B: Plánování lidských zdrojů
Modul C: Vzdělávání a rozvoj
Modul D:Motivace pracovníků a řízení pracovního výkonu
Modul E: Odměňování, podmínky zaměstnávání, péče
Modul F: Pracovní vztahy,  personální audit, závěr

Metodika

Metodika výuky je postavena na tvořivé aktivitě posluchačů. Výuka je složena z výkladové a výcvikové části a samostudia. Výcviková část obsahuje řešení případových studií, návrhy variantních řešení konkrétních podnikových situací a cvičení ve skupinách. V rámci cvičení je část programu věnována i sebepoznání účastníků, plánování jejich osobního růstu i poznání tajemství jejich osobního úspěchu. Při výuce je využíváno didaktické techniky, zejména zpětného projektoru. Ke každému modulu obdrží posluchači komplexní moderní studijní  a pracovní texty. Maximální počet účastníků 20.

Osnova kurzu:

Modul A

Strategické řízení lidských zdrojů, role personalisty, řízení změn

 • Tvorba a strategie řízení lidských zdrojů, východiska, zásady.
 • Charakteristika pracovních sil.
 • Řízení lidských zdrojů ve světě a zemích EU.
 • Role personalisty úspěšné firmy v oblastech strategie firmy, struktury, organizačního uspořádání, organizační kultury a řízení procesů změn.
 • Firemní kultury.
 • Vedení v personálním řízení.
 • Organizační rozvoj a management změn.

Modul B

Plánování lidských zdrojů

 • Trendy v oblasti plánování, získávání a výběru lidských zdrojů
 • Určování potřeb lidských zdrojů
 • Proces získávání pracovníků
 • Proces výběru pracovníků
 • Řízení personálních náhrad
 • Flexibilní zaměstnávání lidí
 • Řešení nadbytečnosti pracovníků

Modul C

Vzdělávání a rozvoj

 • Význam vzdělávání pro společnost, organizaci a jednotlivce.
 • Systémové pojetí vzdělávání pracovníků.
 • Realizace a vyhodnocování vzdělávání.
 • Trendy ve vzdělávání a rozvoji pracovníků
 • Odborná příprava.
 • Systém a metody rozvoje manažerů.
 • TOP týmy a jejich vytváření.
 • Nové cíle v oblasti rozvoje manažerů.
 • Proces řízení osobního rozvoje.
 • Plán vzdělávání pracovníků. 

Modul D

Motivace pracovníků a řízení pracovního výkonu

 • Význam motivace pro zvyšování výkonu na pracovišti.
 • Stimulace k výkonnosti.
 • Vytváření pracovních míst a pracovních úkolů.
 • Řízení pracovního výkonu.
 • Hodnocení pracovníků, pracovního výkonu.

Modul E

Odměňování, podmínky zaměstnávání a péče o zaměstnance

 • Vazby mezi strategií společnosti a odměňováním.
 • Metody odměňování pracovníků.
 • Zaměstnanecké výhody jako forma v systému odměňování.
 • Nepeněžní odměny.

Modul F

Pracovní vztahy, personální audit, závěr studia

 • Vymezení problematiky pracovních vztahů.
 • Odbory, pracovní právo, kolektivní vyjednávání.
 • Jednotlivci v pracovních vztazích, kvalita pracovního života.
 • Metody řízení zaměstnaneckých vztahů.
 • Sociální partnerství ve sjednocené Evropě.
 • Personální audit, personální controlling.
 • Test, osvědčení, závěr.

Lektorské zabezpečení

Lektorsky je program zabezpečen týmem profesionálních lektorů, kteří se podíleli na tvorbě programu, prošli odbornou i pedagogickou průpravou a znají problematiku z domácí i zahraniční praxe.

Zkoušky a diplom

Vzdělávací program bude zakončen závěrečnou zkouškou – testem. Na základě jeho úspěšného vypracování a jeho ústní obhajoby obdrží absolventi programu diplom o absolvování pod hlavičkou pořádající organizace, Národního vzdělávacího fondu a Cranfieldu. Dále každý z účastníků v průběhu studia zpracovává dílčí krátké zprávy v souvislosti s jednotlivými tématy vzdělávacího programu, které hodnotí v rámci jednoduchého personálního auditu úroveň personálního řízení jeho společnosti a dává náměty na jeho zlepšení.

Informace a přihlášky

informace získáte na telefonních číslech:
Ing. Jiří Imlauf - ředitel společnosti - tel.: +420 222 316 068
Petr Sedlák - obchodní ředitel - tel.: +420 222 324 785, e – mail: sedlak@i2000.cz 
pí. Karbanová - manažer vzdělávání - tel.: +420 603 442 050, e – mail: vzdel@i2000.cz

Přihlášky možno zasílat poštou na adresu společnosti, faxem +420 222 316 267 nebo e-mailem vzdel@i2000.cz

 


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.