Motivace a hodnocení pracovníků

Motivace a hodnocení pracovníků

Cíl kurzu je předat účastníkům znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému zvládnutí všech činností spojených s  moderními trendy řízení lidských zdrojů v  oblasti motivování lidí. Uvědomit si roli manažera v procesu hodnocení a pochopit hodnocení jako nástroj řízení pracovního výkonu a vedení lidí.
Seznámit účastníky s metodami a moderními trendy v oblasti hodnocení zaměstnanců a procvičit je ve vedení hodnotícího rozhovoru.
 
Kurz je určen managementu společností
 
Metodika
Program je koncipován jako výcvikový kurz, v něž se střídá výklad lektora s praktickým výcvikem a „role plays“ s videozáznamem,  řešení  individuální a týmová cvičení, výcvik modelových situací vedení hodnotícího rozhovoru
 
Program:
 
1. den - Motivace
 • Informace o hlavních úkolech personální práce manažerů
 • Determinanty výkonu a motivace pracovníků
 • Základní možnosti motivování pracovníků
 • Základní potřeby  pracovníků – Maslowova pyramida potřeb
 • Stimulace pracovníků – pozitivní a negativní stimulace
 • Zákony spirálového nárůstu potřeb a subjektivního zisku
 • Styl vedení a způsob komunikace jako motivační činitel v práci
 • Delegování a participativní vedení jako zvyšování motivační angažovanosti pracovníka
 • Využití odměny a pohyblivé složky mzdy
 • Jak nejlépe využít odměny jako motivace (brainstorming)
 • Vnitřní stimulace a pojetí člověka (původce a pěšák)
 • Jak pěstovat původce: zvyšování osobní odpovědnosti v práci
 • Motivace ke kvalitě a osobní aktivitě

2. den - Hodnocení pracovníků

 • Význam a cíle hodnocení - proč hodnotit pracovníky
 • Kriteria hodnocení: tvrdá kriteria- výkon, kvalifikace
 • Měkká kriteria: pracovní a sociální chování, praktická dovednost
 • Role manažera v procesu hodnocení
 • Kdo hodnotí, organizace hodnocení, metody hodnocení
 • Typy a taktiky hodnotícího rozhovoru
 • Jak vést hodnotící rozhovor (role plays)
 • Jak se připravit na vedení hodnotícího rozhovoru
 • Struktura hodnotícího – kompetenčního rozhovoru
 • Příprava manažera na hodnotící rozhovor, promyšlení zásadních stanovisek a přístupu k hodnocení, postup při přípravě, promyšlení závěrů hodnocení.
 • Pravidla vedení hodnotícího rozhovoru, zásady, na které nesmí manažer při vedení rozhovoru zapomenout.
 • Stanovování cílů - SMART
 • Diskuze o pracovním výkonu - průběžné poskytovaní zpětné vazby o výkonu
 • Objektivnost při posuzování - chyby v hodnocení, možnosti jejich eliminace.
 • Osvojit si a prakticky procvičit techniky vedení hodnotícího rozhovoru
 • Obtíže při hodnocení a jejich zvládání
 • Administrace hodnocení, práce s výsledky hodnocení.
 • Etické otázky a standardy hodnocení pracovníků
 • Diskuze
 • Souhrn a vyhodnocení  kurzu

Rozsah kurzu

 2 dny - 16 výukových hodin

Studijní materiály

Posluchači obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Garant
Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO,  a.s.

 
 
 
 
 

 


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.