Zajištění a vymáhání pohledávek z obchodního styku

Zajištění a vymáhání pohledávek z obchodního styku

Cíl kurzu

Seznámit účastníky se základy obchodního práva, s akcentem na oblast zajištění a vymáhání pohledávek z obchodního styku v praxi. replica watches

Komu je určen

Obchodním a ekonomickým manažerům a dalším pracovníkům společnosti participujících na realizaci obchodních případů.

Obsah kurzu

1. Zajištění pohledávek a předcházení vzniku nedobytných pohledávek

 • ošetření rizik smluvního vztahu 
 • zástavní právo
 • ručení, bankovní záruka
 • zadržovací právo
 • smluvní pokuta
 • uznání dluhu, uznání dluhu formou notářského zápisu s přímou vykonatelností
 • exekutorský zápis
 • zajišťovací směnka
 • akreditiv
 • rozhodčí doložka
 • zajištění převodem práva nebo postoupením pohledávky
2. Mimosoudní vymáhání pohledávek
 • předžalobní výzvy k úhradě
 • společnosti zabývající se vymáháním pohledávek
 • další možnosti mimosoudního vymáhání pohledávek
3. Soudní vymáhání pohledávek, řízení před soudem, výkon rozhodnutí
 • soudní žaloba
 • soudní řízení
 • platební rozkaz, rozsudek
 • exekuční řízení soudní
 • exekuční řízení prostřednictvím exekutora
4. Rozhodčí řízení
 • řízení před rozhodcem
 • řízení před rozhodčím soudem
5. Prodej pohledávek
 • Cesse - smlouva o postoupení pohledávek dle občanského zákoníku
6. Započtení pohledávek
 • jednostranné započtení 
 • dohoda o kompenzaci
7. Likvidace, konkurz a vyrovnání
 • přihláška pohledávek do likvidace
 • likvidační řízení
 • přihláška pohledávek do konkurzu
 • konkurzní řízení
 • vyrovnací řízení
8. Diskuse 
9. Dotazy a diskuse

Studijní materiály

Všichni účastníci obdrží speciálně připravené učební materiály.

Rozsah kurzu

Jeden den - 8 výukových hodin
Časový rozvrh : 8.30 - 9.00 hod - prezentace účastníků
9.00 - 12.30 hod. + 13.30 - 17.00 hod.

Metodika kurzu, forma studia

Výuka je vedena formou přednášky.

Lektorské zabezpečení

Mgr. Ing. Jan Šelder - externí spolupracovník INSTITUTu INPRO,a.s., absolvent PF UK a VŠE v Praze - špičkový odborník pro danou oblast obchodního práva.

Garant

Ing.Jiří Imlauf - ředitel společnosti franck muller replica


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.