Úspěšný servisní technik

Úspěšný servisní technik Zvýšit image osobnosti servisního technika a posílit firemní kulturu. Ukázat na účinnost společenského chování a vystupování a optimálního jednání se zákazníky. Osvojení základů profesionálního jednání, pozitivní komunikace, zjišťování potřeb zákazníka, asertivního jednání, řešení konfliktních situací v praktických příkladech, prezentace výrobků. Celý výklad akcentuje „sounáležitost s firmou“

.Metodika kurzu, forma studia

Výuka je složena z výkladové a výcvikové části. Teoretický výklad je doplněn praktickými příklady řešení konkrétních situací, ukázkami a výcvikem s kamerou
za využití didaktické techniky.

Program kurzu

 • Úvod a společné stanovení pravidel výcviku.
 • Podpora loajality ke společnosti - firemní filozofie.
 • Komunikace
 • Aranžmá vyjednávací situace, základní standardy pozdravu, přivítání a formy dotazování směrem ke klientovi - ukázky a výcvik s kamerou.
 • Umění aktivního naslouchání - typy otázek /zavřené, otevřené, zjišťovací, sugestivní/ a jejich užití v praxi -skupinová hra na zjištění potřeb zákazníka, výcvik v dotazování.
 • Základy přesvědčování - 10 pravidel - cvičný případ na přesvědčování "kolo"
 • Základy pozitivní komunikace: I´m OK - You´re   OK, souvislosti s neverbální komunikací - výklad a skupinová hra na pozitivní vyjadřování „bez ne“
 • Konflikty a jejich příčina - jaké jsou strategie.
 • Možnosti přístupu ke konfliktům: asertivní reakce a řešení konfliktů.
 • Koučování jako alternativa při řešení konfliktů - ujasnění problému, stanovení cíle, alternativy řešení, rozhodnutí a realizace. Ukázky a výcvik při modelových konfliktních situacích s komentářem.
 • Prezentace výrobku

Rozsah kurzu

Dva deny – 16  výukových hodin

Studijní materiály

Všichni účastníci obdrží speciálně připravené učební materiály.

Závěr kurzu

Absolvent  obdrží  doklad o absolvování kurzu.

Garant

Ing. Jiří Imlauf - ředitel společnosti INSTITUT INPRO, a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.