Obchodní smlouvy

Obchodní smlouvy

Cíl kurzu

Seznámit účastníky se základy obchodního práva, s hlavním zaměřením na obchodní smlouvy se zahraničními partnery.

Kurz je určen

Manažerům společnosti  realizujícím tuzemské a zejména zahraniční obchodní případy.

Program kurzu

1. den

Jednání podnikatele

 • fyzická osoba
 • právnická osoba
 • zmocnění

Obchodně právní jednání

 • obchodně-právní úkony
 • absolutní obchody, relativní obchody, absolutní neobchody
 • absolutní a relativní neplatnost právních úkonů
 • předchozí právní úprava

Obchodně závazkové vztahy - úvod

 • druhy závazků

Vznik smlouvy

 • nabídka na uzavření smlouvy
 • přijetí nabídky
 • veřejný návrh na uzavření smlouvy
 • omyl při uzavření smlouvy

Změna obchodních závazků

 • změna v osobách účastníků
 • změna v obsahu závazkových vztahů

Zajištění obchodních závazků

 • ručení, bankovní záruka
 • zástavní právo
 • smluvní pokuta
 • uznání závazku
 • zajištění převodem práva nebo postoupením pohledávky
 • zajištění směnkou

Zánik závazku

 • splnění
 • způsoby zániku nesplněného závazku

Následky porušení smluvních a ostatních povinností

 • náhrada škody
 • prodlení a jeho důsledky
 • odpovědnost za vady zboží
 • odpovědnost za vady zhotoveného díla

Promlčení a prekluze práv a počítání času

 • obecné promlčecí lhůty a zvláštní promlčecí lhůty

2. den

Kupní smlouva

 • obecné náležitosti kupní smlouvy
 • kupní smlouva dle obchodního zákoníku
 • kupní smlouva dle občanského zákoníku
 • kupní smlouva na nemovitost na nemovitost
 • prodej podniku
 • koupě najaté věci
 • přechod vlastnictví věci , přechod nebezpečí škod na věci
 • mezinárodní kupní smlouva
 • Incoterms 2000
 • rozhodčí doložka

Nájemní smlouva

 • obecné náležitosti
 • podnikatelský nájem věcí movitých
 • smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o dílo

 • obecné náležitosti smlouvy

Smlouva o obstarání záležitosti

 • mandátní a příkazní smlouvu
 • komisionářská smlouva
 • smlouva o zprostředkování
 • smlouva o obchodním zastoupení 

Smlouvy uzavírané v přepravě

 • smlouva o přepravě věci
 • smlouva o provozu dopravního prostředku
 • smlouva o nájmu dopravního prostředku
 • smlouva zasílatelská

Metodika kurzu, forma studia

Výuka je vedena formou přednášky. Kurz je možné zakončit testem
Kurz je koncipován pro skupinu max. 20 účastníků.

Studijní materiály

Posluchači  obdrží speciálně připravené  sylaby přednášek.

Závěr kurzu

Absolvent obdrží doklad o absolvování kurzu.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.