Příprava pracovníků marketingových útvarů

Příprava pracovníků marketingových útvarů

Cíl přípravy

Předat a prohloubit znalosti a dovednosti marketingových pracovníků v oblasti marketingu, prodeje, PR a dalších oblastí.

Obsah jednotlivých modulů je stanoven rámcově na základě předaných požadavků. Tento obsah jsme připraveni upravit na konkrétní podmínky společnosti a potřeby jednotlivých účastníků tzv. „na míru“ na základě analýzy či jednání s vedoucími pracovníky společnosti.

Metodika kurzu, forma studia

Příprava je rozdělena do sedmi dvoudenních bloků. Výuka se skládá z části výkladové a dále z ukázek praktických příkladů při použití vybraných metod v praxi, praktického výcviku na vybraných případových studiích, videotréninku, tj. cvičení za využití videokamery a z diskuse. V průběhu celé přípravy bude vyžadována aktivní účast všech posluchačů.

Modul 1 - Marketing - Prezentační dovednosti

 • Definice podniku, Abellovo schéma
 • Struktura marketingového plánu 
 • Externí analýza  - trh, zákazník, makroprostředí
 • Interní analýza - podíl na trhu, organizace, finance
 • Analýza SWOT, definice centrálního problému
 • Strategické možnosti, strategie /matice BCG, MABA/
 • Operační plán - marketingový mix
 • Vyhodnocení výsledků a úspory plánu
 • Zvládání trémy
 • Analýza publika
 • Prezentace - příprava
 • Technika řeči
 • Cvičení s využitím videokamery  - zpětná vazba

Modul 2 - Média- Public relations

 • Druhy médií
 • Možnosti a formy mediální prezentace
 • Zásady účinné komunikace s médii
 • Příprava podkladů
 • Výhody a nevýhody
 • Role public relations
 • Vztah mezi public relations a reklamou
 • Krizová komunikace 
 • Analýza situace 
 • Zhodnocení pozice na trhu
 • Vyhodnocení výsledků
 • Měření úspěchu

Modul 3 - Reklama- komunikace

 • Komunikační nástroje a jejich využití
 • Proces určení cílů a záměrů
 • Druhy a formy reklamy
 • Tvorba reklamy
 • Fungování reklamy - vliv na spotřebitele
 • Kreativní zadání agentuře
 • Definice účelů reklamy
 • Hodnocení návrhů
 • Představení nového výrobku
 • Analýza úspěšnosti reklamy

Modul 4 - Obaly - distribuce a logistika

 • Funkce a význam obalu
 • Zadání pro agenturu
 • Technická stránka přípravy obalů
 • Hodnocení návrhů
 • Hledání nových distribučních kanálů
 • Speciální marketingová podpora distribuce
 • Vývojové trendy v logistice
 • Spolupráce s nadnárodními řetězci v oblasti logistiky
 • Logistika speciálních akcí

Modul 5 - Výzkum trhu

 • Druhy výzkumů
 • Metody výzkumu a jejich použití
 • Příprava zadání výzkumu
 • Hodnocení návrhu dotazníků
 • Interpretace výsledků

Modul 6 - Promotion - Positioning a značka

 • Druhy propagace
 • Vhodnost použití
 • Vliv na prodej
 • Vliv na značku
 • Měření efektivity
 • Positioning - definice a vývoj
 • Funkce, význam, tvorba 
 • Testování
 • Hodnocení
 • Značka - definice, druhy
 • Význam značky, funkce
 • Logo
 • Brand equity

Modul 7 - Cena

 • Stanovení cen
 • Faktory ovlivňující cenu
 • Vliv ceny na spotřebitele
 • Vztah ceny a kvality
 • Vztah ceny a značky
 • Cenová elasticita
 • Cenová strategie
 • Cenové operace
 • Finanční řízení

Studijní materiály

Posluchači  obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Lektorské zabezpečení

Lektorské zabezpečení je pokryto dlouholetými externími spolupracovníky s bohatými odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi.

Závěr kurzu

Absolvent obdrží doklad o absolvování kurzu.

Garant

Ing. Jiří Imlauf – ředitel společnosti INSTITUT INPRO, a.s.

hublot replica watches https://www.hbuying.me


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.