Marketing pro výkonné pracovníky

Marketing pro výkonné pracovníky

Cíl kurzu

Poskytnout absolventům kurzu základní znalosti a praktické dovednosti pro profesionální zvládnutí úkolů marketéra. Seznámit absolventy kurzu s praktickými nástroji marketingové analýzy , používat metody a techniky marketingové analýzy a rozšířit schopnosti při přípravě marketingových strategií.

Komu je kurz určen

Určeno manažerům, členům marketingových útvarů a obchodníkům realizujícím tuzemské a zahraniční obchodní případy,  kteří potřebují dobrou orientaci v problematice.

Metodika výuky

Metodika výuky je postavena na tvořivé aktivitě posluchačů. Výuka je složena z výkladové a výcvikové části. Výcviková část obsahuje řešení případových studií a soubor cvičení, návrhy variantních řešení konkrétních situací. Při výuce je využíváno didaktické techniky.

Program kurzu

Marketing je způsob řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka, a to takovým způsobem, který zajišťuje splnění podnikatelských záměrů a cílů dodavatelské organizace.

1. den

Podstata a vývoj marketingové koncepce řízení

 • vývoj podnikatelských koncepcí
 • rozdíly v pojetí prodejní a marketingové koncepce řízení
 • nástroje marketingového mixu

Systém marketingového řízení a plánování

 • marketingový systém firmy
 • systémová analýza firmy
 • tvorba marketingového plánu a audit marketingového plánování
 • marketingové plánování zahraničního obchodu

Nástroje marketingového řízení

 • SWOT analýza
 • kauzální analýza
 • portfoliová analýza

Produkt (služba) v marketingovém řízení

 • atributy produktu
 • životní cyklus produktu
 • audit managementu produktu

Cvičení a případová studie k obsahu semináře se zaměřením na zahraniční obchod.

2.den

Cenová politika

 • klíčové faktory ovlivňující určování cen
 • senové strategie
 • cenové testování

Distribuční politika

 • distribuční struktura a distribuční strategie
 • distribuční formy a funkce
 • audit distribuce

Komunikační politika

 • nástroje komunikačního mixu a jejich využití v praxi
 • analýza chování zákazníka
 • audit marketingové komunikace

Prodejní politika

 • proces vytváření vztahů se zákazníkem
 • marketingové řízení prodejního útvaru
 • audit managementu prodeje

Cvičení a případová studie k obsahu semináře

Studijní materiály

Posluchači  obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Závěr kurzu

 Absolvent  obdrží  doklad o absolvování kurzu.

Garant

Ing. Jiří Imlauf –  ředitel společnosti INSTITUTu INPRO, a.s.

panerai replica watches https://www.pamreplica.me


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.