Daně a podvojné účetnictví

Daně a podvojné účetnictví

Cíl kurzu

Účastníci školení si vytvoří ucelený přehled  o jednotlivých druzích daní a jejich aplikaci v praxi  ve smyslu novely zákona o daních z příjmu, novely obchodního zákoníku a zákona o účetnictví.

Kurz je určen

Ekonomům a účetním zadavatele. a dalším pracovníkům, kteří se podílejí na ekonomickém řízení společnosti.

Projekty jednotlivých jednodenních kurzů
Tématická náplň

a) Daň z příjmů právnických osob

 1. Poplatníci daně, zdaňovací období a předmět daně
 2. Základ daně, daňové a nedaňové výdaje replica watches
 3. Investiční majetek a odpisy majetku z hlediska daně z příjmů
 4. Zákon o cestovních náhradách ve vazbě na zákon o daních z příjmů
 5. Tvorba zákonných rezerv a odpisy pohledávek
 6. Daňové vztahy k zahraničí, zamezení dvojího zdanění
 7. Automobil v daňových zákonech
  • automobil a zaměstnavatel - např. poskytnutí zaměstnanci též k soukromým účelům
  • úprava základu daně u zaměstnavatele – vyslání zaměstnance na pracovní cestu automobilem zaměstnance
  • uplatnění výdajů na provoz automobilu, vedení evidence jízd, daňové výdaje PO
  • automobil jako HIM a jako předmět finančního leasingu
 8. Úprava daňového základu a sestavení daňového přiznání

b) Daň z přidané hodnoty

 1. Vysvětlení mechanismu DPH
 2. Uplatnění DPH na výstupu
  • předmět daně
  • uskutečnění zdanitelného plnění
  • základ daně
  • sazby daně
 3. Vystavování daňových dokladů
 4. Uplatňování odpočtu daně
 5. Zdanitelná plnění osvobozená od daně
 6. Správa daně v tuzemsku
  • zdaňovací období
   předkládání daňových přiznání
   sankční postihy a opravné prostředky
 7. Základní principy při uplatnění DPH při dovozu a v mezinárodní přepravě

c) Ostatní daně

Daň silniční

 • poplatníci silniční daně
 • zjištění výše silniční daně
 • vznik povinnosti platit silniční daň
 • registrace k silniční dani
 • termíny pro registraci k silniční dani
 • zálohy na silniční daň
 • výše záloh na silniční daň
 • termíny pro placení záloh
 • osvobození od silniční daně
 • zdaňovací období
 • přiznání k silniční dani
 • termín pro podání přiznání
 • nemožnost prodloužení lhůty pro podání přiznání
 • údaje uváděné do přiznání

Daň z nemovitosti

 • co je to nemovitost
 • rozdělení daně z nemovitostí
 • poplatníci daně z nemovitostí

Daň z pozemků

 • rozdělení pozemků
 • pozemky, z nichž se neplatí daň z nemovitostí
 • sazby daně z pozemků
 • postupy výpočtů daně z pozemků (distanční studium)

Daň ze staveb

 • rozdělení staveb
 • osvobození od placení daně ze staveb
 • sazby daně ze staveb
 • přiznání k dani z nemovitostí (z pozemku a ze staveb)
 • změny na stavbách a jejich projevy v dani z nemovitostí
 • lhůty a způsob placení daně z nemovitostí

Daň z převodu nemovitosti

 • poplatník daně z převodu nemovitostí
 • z jakého převodu se daň platí?
 • osvobození od daně z převodu nemovitostí
 • sazba daně z převodu nemovitostí
 • přiznání k dani z převodu nemovitostí
 • přílohy k přiznání daně z převodu nemovitostí
 • termín placení daně z převodu nemovitostí
 • žádost o prominutí daně z převodu nemovitostí

Daň darovací

 • poplatník darovací daně
 • z jakého majetku se platí darovací daň?
 • z jakého majetku se neplatí darovací daň?
 • rozdělení osob pro účely darovací daně
 • osvobození od daně darovací
 • sazby daně darovací
 • přiznání k darovací dani
 • přílohy k přiznání darovací daně
 • termín placení darovací daně
 • žádost o prominutí daně darovací

D) Podvojné účetnictví pro účetní v praxi (tréninkový seminář na příkladech)

 1. Zásoby swiss replica watches
  • výklad účtování ve třídě 1 podle postupů účtování pro podnikatelské subjekty účtující v soustavě podvojného účetnictví
  • oceňování zásob
  • dvojí způsob účtování o zásobách
  • inventarizace, účtování inventarizačních rozdílů
 2. Finanční účty
  • pokladna - korunová, devizová
  • banka - korunová, devizová
 3. Zúčtovací vztahy
  • přijaté faktury
  • vydané faktury
  • poskytnuté a přijaté zálohy, jejich vyúčtování
 4. Náklady a výnosy – časové rozlišení
 5. Shrnutí problémových okruhů účtování formou komplexního příkladu

Studijní materiály

Posluchači  obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Závěr kurzu

Absolvent obdrží doklad o absolvování kurzu.

Garant

Ing. Jiří Imlauf –  ředitel společnosti INSTITUT INPRO,  a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.