Daně v praxi

Daně v praxi

Cíl kurzu

Cílem dvoudenního semináře je poskytnout výklad a praktické procvičení aktuálních změn daňových zákonů  od 1. 1. 2004 včetně výkladu provázanosti účetnictví na daňové předpisy. Pro správné účetní zobrazení a daňové posouzení je nutno vyjít především z právní podstaty konkrétní hospodářské operace

Komuje kurz určen

Seminář je určen ekonomům, finančníkům a účetním všech podnikatelských subjektů, ekonomickým a daňovým poradcům a dalším odborníkům, kteří se zabývají daňovou problematikou.

Program

 • Zákon o daních z příjmů  - daň z příjmů fyzických a právnických osob
 • roční zúčtování daňových záloh a výpočet daně u poplatníka za rok 2001
 • zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2002
 • zdanění prodávaných cenných papírů
 • prodej podílu na obchodní společnosti
 • zdaňování úrokových příjmů
 • samostatný základ daně tvořený dividendovými příjmy a podíly na zisku plynoucími ze zahraničí
 • vymezení hmotného a nehmotného majetku
 • výdaje (náklady) uznávané zcela nebo zčásti pro účely stanovení základu 
  daně z příjmů (- 24)
 • Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
 • rezerva na opravy hmotného majetku
 • opravné položky k pohledávkám
 • Zákon o cestovních náhradách
 • náhrady při pracovní cestě
 • stravné
 • náhrady za používání silničních motorových vozidel při pracovní cestě
 • přizpůsobování sazeb náhrad
 • Zákon o dani z přidané hodnoty
 • plátci daně, předmět daně 
 • uskutečnění daňového plnění, základ daně
 • daňový dobropis a vrubopis
 • osvobození od daně
 • způsob krácení daně na vstupu
 • Zákon o dani silniční
 • předmět daně
 • osvobození od daně, slevy na dani
 • Zákon o dani z nemovitostí
 • vymezení předmětu daně
 • vymezení poplatníků daně
 • osvobození, která je a která není třeba uplatnit v daňovém přiznání
 • způsob výpočtu daně
 • Zákon o dani darovací a dani z převodu nemovitostí
 • vymezení předmětu daní
 • převod a přechod vlastnického práva k nemovitostem
 • výměna nemovitostí

Metodika kurzu, forma studia

Metodika výuky je postavena na tvořivé aktivitě posluchačů. Výuka je složena z výkladové a výcvikové části. Výcviková část obsahuje praktické procvičení změn daňových zákonů platných od 1.1.2002. Při výuce je využíváno didaktické techniky.

Studijní materiály

Všichni účastníci obdrží speciálně připravené učební materiály

Závěr kurzu

Absolvent obdrží doklad o absolvování kurzu.

Garant

Ing. Jiří Imlauf –  ředitel společnosti INSTITUT INPRO,  a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.