Účetně daňové minimum

Účetně daňové minimum

Cíl kurzu

Poskytnout absolventům kurzu  výklad a praktické procvičení aktuálních změn daňových zákonů od 1. 1. 2004, včetně výkladu provázanosti účetnictví na daňové předpisy. Pro správné účetní zobrazení a daňové posouzení je nutno vyjít především z právní podstaty konkrétní hospodářské situace.

Komu je kurz určen

Určeno manažerům, ekonomům a replica watches účetním akciové společnosti, kteří se zabývají daňovou problematikou.

Metodika výuky

Metodika výuky je postavena na tvořivé aktivitě posluchačů. Výuka je složena z výkladové a výcvikové části. Výcviková část obsahuje praktické procvičení změn daňových zákonů platných od 1.1.2004. Při výuce je využíváno didaktické techniky. 

Program kurzu:

I. blok – Daňové minimum

Daňová soustava ČR

 • základní pojmy daňové legislativy
 • druhy daní a poplatků
 • zásady daňového řízení

Daň z příjmů

 • definice poplatníka
 • výdaje (náklady) uznávané zcela nebo zčásti pro účely stanovení základu daně z příjmů (- 24)
 • vymezení hmotného a nehmotného majetku
 • odpočty nezdanitelných částek od základu daně (studenti, úroky, příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění atd.)
 • stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti
 • daňové přiznání

Daň z přidané hodnoty

 • plátci daně, předmět daně
 • uskutečnění daňového plnění, základ daně
 • daňový dobropis a vrubopis
 • osvobození od daně
 • způsob krácení daně na vstupu

Majetkové daně a poplatky

 • daň silniční, daň z nemovitostí
 • daň darovací, daň z převodu nemovitostí
 • poplatky (správní, soudní atd.)

II. blok – Základy účetnictví

Investiční majetek

 • hmotný majetek a hmotný investiční majetek (vymezení samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí), drobný hmotný investiční majetek
 • nehmotný majetek a nehmotný dlouhodobý majetek
 • pořízení majetku, technické zhodnocení
 • ocenění majetku (vztah účetního a daňového ocenění k tržní hodnotě majetku firmy, změna ocenění při technickém zhodnocení a při částečném vyřazení)
 • účetní a daňové odpisy
 • vyřazení majetku – prodejem (daňové dopady sjednané ceny, uplatnění zůstatkové ceny), uplatnění zůstatkové ceny v jiných případech, než je prodej
 • investiční majetek pořizovaný formou finančního leasingu
 • inventarizace Audemars Piguet Replica Watches
 • opravné položky k majetku

Finanční investice

 • cenné papíry, jejich oceňování a účtování

Zásoby

 • (oceňování nákupu a spotřeby nakupovaných zásob, oceňování v účetní závěrce, způsoby evidence)

Účtová třída 4

 • účetní operace s vlastním jměním

Syntetické účty 3. účtové třídy

 • zúčtovací vztahy

Náklady a výnosy

Opravné položky účetní, rezervy

Vnitropodnikové účetnictví

 •   jeho vazby na finanční účetnictví

III. Blok - Základy výkaznictví

Formy majetku

 • zdroje jejich financování (aktiva a pasiva podniku)

Základní metodické prvky účetnictví

 • jejich používání

Reforma účetnictví

 • obecné účetní zásady a pojmy

Účetní závěrka

Rozvaha

 • základní ukazatele rozvahy

Výkaz zisků a ztrát

 • jeho struktura

Vzájemné vazby

 • mezi účetními výkazy

Základ daně z příjmů

 • návaznost daní na účetnictví

Úvod do finanční analýzy

 

Studijní materiály

Posluchači  obdrží speciálně připravené sylaby přednášek.

Závěr kurzu

Absolvent  obdrží  doklad o absolvování kurzu.

Garant

Ing. Jiří Imlauf –  ředitel společnosti INSTITUT INPRO, a.s.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.