Příprava mistrů

Příprava mistrů (160 výukových hodin)

Kurz je koncipován ve dvou formách:

Otevřený kurz - s možností individuálního výběru jednotlivých modulů dle zájmových oblastí posluchače

Firemní kurz "na míru" - s možností sestavení celého kurzu dle specifických potřeb zákazníka (počet modulů i obsahová náplň)

Cílem školení je předat  posluchačům znalosti a prohloubit jejich  dovednosti potřebné k úspěšnému zvládnutí všech hlavních činností mistra spojených s vedením  pracovníků a zajištění odpovídající produktivity práce i kvality jakosti.  Školení by mělo podpořit i potřebnou a požadovanou změnu v ekonomickém i  marketingovém myšlení mistrů a následné přenášení nového myšlení na jimi řízené pracovníky.

Kurz je rozčleněn do třech základních bloků:

  I. blok   Ekonomické myšlení

 II. blok   Nástroje pro řízení výroby

III. blok   Psychologické dovednosti

 

 

I. blok -  Ekonomické myšlení


Modul 1

a)  Tržní ekonomika  a tržní prostředí

 • Základní pojmy tržní ekonomiky /nabídka, poptávka, cena, konkurence/
 • Privatizace, transformace
 • Cenová liberalizace, daňová soustava
 • Makroekonomický rámec tržní ekonomiky /ekonomický růst, plná
 • aměstnanost, stabilní ceny, vnější ekonomická rovnováha
 • Individuální ekonomická odpovědnost jedince a problémy identifikace ekonomickým systémem
 • Změna chování člověka jako výrobce a jako spotřebitele

b) Ekonomické myšlení a sounáležitost s firmou

 • Firma a její chování v tržní ekonomice /cíle firmy, kultura podnikání/
 • Úloha mistra při vytváření sounáležitosti s firmou a prosazování firemní kultury 
 • Podpora víceprofesní využitelnosti zaměstnanců /segmentace trhu práce, profesní mobilita pracovní síly
 • Práce s ekonomickými informacemi /rozvaha, výsledovka, zisk, bod zvratu/
 • Vstup ČR do EU /asociační dohoda, konkurenceschopnost podniku/

Modul 2

a) Základy marketingového myšlení

 • Základní pojmy, teorie a praxe marketingu
 • Marketingové řízení, základní požadavek tržní úspěšnosti
 • Marketingová strategie výrobní firmy
 • Identifikace jednotlivce s marketingovou strategií firmy
 • Průzkum slabých a silných stránek firmy
 • Význam marketingových poznatků
 • Význam marketingového myšlení v práci mistra

Modul 3

a/  Základy finančního řízení

 • Proces managementu
 • Role a postavení finančního řízení
 • Základní nástroje finančního řízení a  práce s nimi
 • Využití finanční analýzy
 • Hodnota peněz v průběhu času
 • Tržní hodnota výnosů
 • Zavádění systému finančního řízení

b/ Základy účetnictví a controllingu

 • Význam a předmět finančního účetnictví
 • Legislativní úprava účetnictví v ČR
 • Controlling – moderní metoda a řízení nákladů
 • Řízení nákladů po linii výkonů
 • Řízení nákladů podle odpovědnosti

II. blok -  Nástroje pro řízení výroby


Modul 4

a)  Role mistra při řízení výrob

 • Základní funkce na úrovni managementu
 • Osobnostní a odborné předpoklady
 • Vztahy k podřízeným a nadřízeným
 • Funkce mistra pří řízení výroby a v procesu rozhodování
 • Principy úspěšnosti v práci mistra
 • Role mistra při snižování nákladů a racionalizace výroby
 • Role mistra v rámci řízení změn
 • Firemní kultura a úloha mistra
 • Motivace mistra

b)  Moderní způsoby řízení výroby

 • Úloha řízení dnešní společnosti
 • Vybrané metody měření spotřeby času a výkonnosti
 • Přehled vybraných moderních metod řízení
 • Počítačová podpora výrobních procesů, informační systémy

Modul 5

a) Totální kvalita řízení (TQM) a podíl mistra na jejím prosazován

 • Moderní systémy jakosti
 • Japonský systém
 • Metodika řízení jakosti a role mistra při její aplikaci
 • ISO 9000
 • Motivační aktivity při realizaci systému TQM
 • Certifikace

Modul 6

a)  Pracovně právní minimum v praxi

 • Úvod do pracovního práva
 • Vznik, uzavírání a zánik pracovního poměru
 • Péče o zaměstnance /zvyšování a prohlubování kvalifikace, bezpečnost a ochrana při práci/
 • Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • Odpovědnost za škodu zaměstnance a naopak zaměstnavatele
 • Spolupráce s personálním útvarem
 • Kolektivní smlouva – závaznost a vyplývající povinnosti

Modul 7

a)  Využití moderních technologií

Dle specifických potřeb a požadavků zákazníka

 

III. blok   Psychologické dovednosti

Modul 8

a) Vedení lidí a jejich motivace

 • Osobnost mistra
 • Management a leading v práci mistra
 • Styly vedení, organizace a řízení
 • Role kladného sociálního klimatu
 • Efektivita řízení pracovního týmu, psychologie vedení lidí, řešení konfliktů
 • Formální a neformální autorita mistra, morální stránka leadingu
 • Motivace a stimulace
 • Řízení porad
 • Hodnocení týmů
 • Koučink
 • Firemní kultura

Modul 9

a) Základy úspěšné komunikace

 • Význam informace a řízení jejich toku
 • Vnější a vnitřní komunikace
 • Verbální a neverbální komunikace
 • Psychologické aspekty komunikace
 • Umění naslouchat, umění klást otázky,  jak vést rozhovor
 • Přesvědčivá argumentace a její metody, forma a obsah
 • Zásady asertivního jednání a komunikační etika
 • Komunikací k řešení problémů, význam pochvaly, jak sdělit kritiku, jak přijmout kritiku
 • Komunikace a morální faktory
 • Umění prezentace v malé skupině a na veřejnost

Modul 10

a)  Řízení lidských zdrojů v práci mistra

 • Personální aktivity v práci mistra
 • Spolupráce s personálním útvarem společnosti
 • Výběr a hodnocení  zaměstnanců
 • Hodnocení zaměstnanců jako nedílná součást systému řízení lidských zdrojů
 • Péče o kvalifikační a osobnostní rozvoj
 • Identifikační kodex
 • Odměňování a motivace zaměstnanců

b) Time management

 • Stanovování cílů
 • Plánování času
 • Paretovo pravidlo
 • Plánovací období
 • Stanovení priorit
 • Eisenhowerův princip
 • Výkonnostní křivka
 • Příčiny plýtvání časem
 • Optimální plánování dne
 • Stanovení klíčových oblastí

Metodika kurzu, forma studia

Důraz je kladen na přípravu kombinací výukové části a aktivního procvičení látky. Součástí školení je také  řešení příkladů, případových studií, hraní rolí a modelových scének a podle typu modulu též videotrénink, nebo  výukové videopořady.

Studijní materiály

Posluchači  obdrží speciálně připravené  sylaby přednášek.

Závěr kurzu

Absolvent obdrží doklad o absolvování kurzu.


© Copyright 1997 - 2020
INSTITUT INPRO, a.s. Samcova 1, 110 00 Praha 1;
IČO: 25133942; Společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 4757.